Tjensvoll gravlund i Stavanger
Tjensvoll gravlund i Stavanger

Gravlegging i dobbel dybde

Hva er fordelene og ulempene ved gravlegging i dobbel dybde?

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble første gang publisert i Gravplassen nr. 4-2018

En gravplassforvalting skal utvide en gravplass og spør om gravlegging i dobbel dybde anbefales ved opparbeidelse av nye gravfelt? Hva er fordelene og ulempene ved dette?

Gravferdsforskriften §18 åpner opp for gravlegging av kister i to nivå når festeren eller den som skal være ansvarlig for fri grav ønsker det og forholdene på gravplassen er lagt til rette for det. Den underste kisten skal ved gravlegging gis minst 1,5m jordoverdekning.

Den største fordelen med gravlegging i dobbel dybde er en høyere utnyttelse av gravarealet første gang gravene tas i bruk, noe som er en fordel både økonomisk og sett i forhold til bærekraft og jordvern. Erfaringen fra de forvaltningene som har gravlegging i dobbel dybde er at de fleste ønsker dette og i praksis vil derfor begge nivåene i gravene kunne utnyttes. Fredningstiden for graven i det øvre nivået vil imidlertid blokkere for gjenbruk av graven i det nedre nivået. Gjenbruk vil først være mulig når fredningstiden for begge de gravlagte har gått ut.

Forholdene på gravplassen må legges til rette for gravlegging i dobbel dybde. I dette ligger det at dybden til fjell og grunnvannstanden må ligge minst 2,3m under terrengoverflaten. Ved opparbeidelse av nye gravfelt vil den geotekniske vurderingen som inngår som en del av gravplassplanen avklare om det er behov for tiltak knyttet til jordforbedring og/eller drenering. Når gravfeltene skal tilrettelegges for gravlegging i dobbel dybde, vil nødvendigvis disse arbeidene bli mer omfattende. Ved åpning og lukking av grav i nedre nivå ved gravlegging i dobbel dybde, vil graven bli dypere. Dersom kisten er 0,5m høy skal graven være minst 2,0m dyp.

Arbeidstilsynets forskrifter, herunder Arbeidsplassforskriften og Forskrift om utførelse av arbeid, må legges til grunn både ved opparbeidelse av gravplassen og i driftsfasen. Formålet med forskriftene er blant annet at utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte, slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv eller helse. Gravlegging i dobbel dybde krever større og tyngre maskiner til åpning og lukking av grav.

Ved graving dypere enn 2,0m er det krav om avstiving av loddrette vegger, og gravemasser skal plasseres minst 1,0m fra gravkanten. Det er ikke krav om at det skal være to personer til stede ved åpning og lukking av grav, men av hensyn til sikkerheten bør det være det. Ved åpning av grav i nedre nivå ved gravlegging i dobbel dybde, er risikoen for uønskede hendelser, og de negative konsekvensene av dette, større og dette forsterker behovet for at det er to personer til stede.

Det har kommet påstander om at nedbryting av gravinnhold går langsommere når kisten står 2,0m under terrengnivå og ikke 1,3m som er tilfelle ved gravlegging i enkel dybde. Det mangler imidlertid forskningsbasert kunnskap som kan underbygge denne påstanden og erfaringene fra de gravplassforvaltningene som har gravlegging i dobbel dybde tilsier at omdanningen skjer innen fredningstiden også for kisten i det nederste nivået.

Ved tildeling av grav i dobbel dybde vil det sjelden være behov for å feste en grav ved siden av. De fleste velger å sette opp ett gravminne, og dette betyr at gravminnene kommer tettere på et gravfelt med gravlegging i dobbel dybde enn et kistegravfelt med «doble graver». Med gravstørrelse 1,5x3,0m vil gravminnene komme med en avstand fra senter til senter på 1,5m. Dette innebærer både at driften av områdene blir mer krevende fordi det er trangere, og at særlig store gravfelt kan bli «overmøblerte». En løsning som kan avhjelpe disse utfordringene er å sette gravminnene rygg mot rygg inn mot en hekk eller lignende. Dette vil gi større gressflater og mindre behov for kantklipping.