Inghild Økland er prosjektleder for
Inghild Økland er prosjektleder for "Egnet jord til kistegravlegging"

Prosjekt «Egnet jord til kistegravlegging» er i gang

Etter flere søknadsrunder med negativt utfall hos Forskningsrådet ble det besluttet å gå for et nedskalert og egenfinansiert prosjekt – og nå er prosjektet endelig i gang.

Publisert Sist oppdatert

Fagbladet Gravplassen har fulgt prosjektet som skal forske på hva som er egnet jord til kistegravlegging siden initiativet til et prosjekt startet.

Prosjekt «Egnet jord til kistegravlegging» er nødvendig fordi en i forbindelse med utvidelser og nyanlegg flere steder har jordmasser som ikke er egnet for kistegravlegging. Forvaltningene etterspør konkret kunnskap om hva man kan gjøre for å optimalisere jorda/undergrunnsmassene for å bli egnet til kistegraver. Dette er viktig ut ifra både etiske og HMS-hensyn, og for å kunne gjenbruke kistegraver etter normal fredningstid på 20 år.

Nå har samarbeidspartnerne (6 forvaltninger samt KA og Nasjonal gravplassrådgiver) tegnet kontrakt på forprosjektet med NIBIO (Norsk institutt for bioforskning). Formålet er å få en vitenskapelig basert veiledning til forvaltningene om hva som er egnet jord ved kistegravlegging. I første omgang skal NIBIO utføre et forprosjekt med tre leveranser.

Veileder og rapport til forvaltningene

For det første ønsker man at NIBIO systematiserer den kunnskapen de allerede sitter på om hvilke faktorer som gir optimale forhold for nedbrytning av både kiste og kisteinnhold. Kunnskapen skal oppsummeres i en rapport.

For det andre ønsker styringsgruppa at NIBIO lager et veiledningshefte som beskriver hvordan man kan gjennomføre geoteknisk vurdering i forbindelse med gravplassutvidelse jfr. gravferdsforskriften § 3 c. Den geotekniske vurderingen skal kartlegge massers egnethet og dreneringsbehov, og danner det faglige fundamentet for masseoptimalisering.

Innsamling av nytt datamateriale

Som et siste punkt skal NIBIO, i samarbeid med deltakende forvaltninger, utvikle et skjema for registrering av nedbrytningsstatus for kiste, eventuelt organisk materiale og benstruktur ved gjenbruk av kistegraver. Skjemaet skal også inneholde klassifisering og beskrivelse av undergrunnsjord og vannforhold. Registeringen skal foregå i ett år. Hensikten er å få mer kunnskap om sammenhengene mellom jordart, fuktighetsforhold og nedbrytingsgrad.

Både den geotekniske veiledningen og rapporten som systematiserer den kunnskapen NIBIO allerede sitter på skal være ferdige til 1. april i år. Dette betyr at god hjelp er på vei – for forvaltninger som skal utvide eller anlegge ny gravplass.

Hovedprosjekt

Planen er at forprosjektet skal danne grunnlag for et hovedprosjekt.

Et vesentlig arbeid i hovedprosjektet blir å gjennomføre feltarbeid høsten 2020/feltsesongen 2021 for å kartlegge naturlig jordsmonn som over tid har dokumenter tilfredsstillende nedbrytningsforhold.

Vitenskapelig definering av jordsmonn og andre fysiske forhold som gir tilfredsstillende nedbryting vil være en kunnskapskilde for masseoptimalisering i forbindelse med nyanlegg og utvidelser av nytt gravplassareal.

Dessuten skal NIBIO leverer strukturert oppsummering av kartleggingen for nedbrytningsstatus ved gjenbruk av graver innen 31.12.2021.

Hovedprosjektet avsluttes med rapport om egnet jord til gravplass og veiledning om masseoptimalisering og dreneringsløsninger innen 31.12.2021.

Vil du lære mer om jordsmonn? Les fagansvarlig Trond Knapp Haraldsen sin artikkel Egenskapene til undergrunnsjorda er avgjørende for gjenbruk av graver

Powered by Labrador CMS