Spør gravplassrådgiveren:

Gravfelt fra Ullensvang kyrkjegard i Hardanger.
Gravfelt fra Ullensvang kyrkjegard i Hardanger.

Hva er fri grav?

Hvem har rett til fri grav og er retten 
knyttet til bestemte gravplasser eller graver? Hva er en festet grav? Utløser ny gravlegging i en festet grav rett 
til fri grav? Kan det kreves inn ny festeavgift ved 
gravlegging i festet grav eller gravsted?

Publisert Sist oppdatert

En fri grav er en grav som det i fredningstiden ikke skal betales festeavgift for. Rett til fri grav er begrenset til de avdøde personene som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen. Den samme rettigheten gjelder dødfødte barn når moren eller faren har bopel i kommunen. Nærmere bestemmelser om gravplasstilhørighet kan gis i de lokale vedtektene for gravplassene i kommunen. Det kan for eksempel være at avdøde personer skal gravlegges på den gravplassen de sokner til (hører til).

En fri grav kan ikke belegges med festeavgift i fredningstiden. Fredningstid for grav skal være minst 20 år med mindre de lokale vedtektene for gravplassene fastsetter en lengre fredningstid. Ved gravlegging i fri grav i fredningstiden, forlenges frigravsperioden slik at den sammenfaller med fredningstiden til den sist gravlagte. Dette kan for eksempel være nedsetting av en ny urne i en urnegrav eller en kistegrav eller gravlegging av en kiste i øvre nivå i en kistegrav med to nivå (dobbel dybde).

En festet grav eller gravsted er en grav som festes mot betaling av festeavgift. Regler og vilkår for feste av grav fastsettes i gravplassens vedtekter.

Gravplassrådgiver, Åse Skrøvset

En festet grav eller gravsted er en grav som festes mot betaling av festeavgift. Regler og vilkår for feste av grav fastsettes i gravplassens vedtekter. En fri grav kan festes når frigravsperioden går ut. Frigravsperioden er sammenfallende med fredningstiden og graven kan dermed også benyttes til ny gravlegging fra samme tidspunkt. Kistegraver kan festes sammen som ett gravsted. Hvor mange graver som kan festes sammen reguleres gjennom de lokale vedtektene for gravplassene. Mange velger å åpne opp for å feste en grav ved siden av og etter søknad til gravplassforvaltningen en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det.

Ny gravlegging i en festet grav eller gravsted utløser ikke rett til fri grav. Rett til fri grav forutsetter at gravlegging skjer i en grav som er tilvist av gravpassforvaltningen. Ordlyden i gravferdsloven §6 er ikke entydig på dette og det anbefales derfor å presisere dette i de lokale vedtektene for gravplassene. Det kan for eksempel stå at rett til fri grav forutsetter at graven er tilvist av gravplassforvaltningen.

Ved ny gravlegging i en festet grav eller gravsted kan det ikke kreves inn festeavgift ut fredningstiden til den sist gravlagte. Innkreving av festeavgift kan først skje når den gjeldende festeavtalen går ut. Et eksempel på dette kan være en dobbel kistegrav som ble tatt i bruk i 2005. I forbindelse med dødsfallet ble det reservert en grav ved siden av som det ble betalt festeavgift for i 20 år fram til 2025. Den reserverte graven blir tatt i bruk til gravlegging i 2018. Det kan imidlertid ikke kreves inn festeavgift før den gjeldende festeavtalen går ut i 2025. Festetid gis i de lokale vedtektene for gravplassene og kan ikke være lengre enn 20 år. Det er gode grunner til å velge en kortere festetid, for eksempel 5 eller 10 år. Dette gir en bedre og mer regelmessig kontakt med fester og selve beløpet på faktura for festeavgift blir mindre og mer overkommelig å betale. Kortere festetid kan også gjøre det enklere for gravplassforvaltningen å gjennomføre endringer på gravplassene.

Powered by Labrador CMS