Lokale vedtekter – særlig om høring

Gravplassmyndigheten i en kommune skal endre de lokale vedtektene for gravplassene og ønsker informasjon om hvordan de skal gjøre dette.

Publisert Sist oppdatert

Gravferdsloven er den sentrale loven for gravplassmyndigheten. Med grunnlag i loven er det gitt sentrale forskrifter og i lovens § 21 er gravplassmyndigheten gitt hjemmel til å fastsette lokale vedtekter for gravplassene i kommunen. De lokale vedtektene er en forskrift etter forvaltningsloven. Bestemmelsene i forvaltningslovens kapittel VII «Om forskrifter» skal derfor legges til grunn..

De lokale gravplassvedtektene utfyller den sentrale gravferdsloven og gravferdsforskriften. De kan gå mer i detalj, men ikke være i strid med overordnet lov og forskrift. Det er ikke gitt noen retningslinjer for hvor ofte lokale vedtekter bør endres. I noen tilfeller vil det være nødvendig å endre vedtektene, for eksempel når det anlegges en navnet minnelund. Videre kan det være hensiktsmessig å gå gjennom vedtektene regelmessig for å vurdere om det er behov for endringer, for eksempel hvert 4. år.

Gravplassrådgiveren har utarbeidet et utkast til mal for lokale vedtekter som er tilgjengelig både på bokmål og nynorsk. Utkast til mal kan legges til grunn ved endring av lokale vedtekter, men det vil være nødvendig å gjøre konkrete vurderinger og tilpasse malen til de lokale forholdene.

Gravplassmyndigheten skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før de lokale vedtektene for gravplassene endres. Dette er viktig fordi en forskrift kan ikke påklages slik tilfellet er for enkeltvedtak.

Enkeltvedtak: Et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Forskrift: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.

(Definisjoner fra forvaltningsloven § 2)

I forvaltningsloven § 37 står følgende om hvem som skal få uttale seg:

Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trengs for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også innhentes fra andre.

Gravplassene er offentlige og for alle innbyggerne i kommunen, og det kan derfor være vanskelig å avgrense hvem som skal få uttale seg. En mulig løsning er å kunngjøre arbeidet med endring av lokale vedtekter i aviser og på nettsider eller lignende slik at alle kan få anledning til å uttale seg, der det framgår hvilke endringer gravplassmyndigheten legger opp til, eventuelt handlingsalternativene.

Det kan være riktig å sende til menighetsrådene til uttalelse. Det kan også tenkes at det er andre tros- og livssynssamfunn som skal gis anledning til å uttale seg, eksempelvis tros- og livssynssamfunnene som inviteres til de årlige dialogmøtene. Der det er kommunal forvaltning er det også naturlig at kirkelig fellesråd er høringsinstans. Gravferdsbyråer, gravminneleverandører, gravstellsfirmaer og interessegrupper knyttet til gravplassene i kommunen er andre aktuelle høringsinstanser. Gravplassmyndigheten må også normalt ta imot og gjennomgå uttalelser fra andre enn dem gravplassmyndigheten har bedt om å komme med innspill.

Gravplassmyndigheten bestemmer på hvilken måte forhåndsvarslingen skal foregå og kan sette frist for å gi uttalelse.

Uttalelser skal i hovedsak skje skriftlig, men muntlige uttalelser kan tillates i enkelttilfeller. Når saken egner seg for det, kan forvaltningsorganet bestemme at forhandlinger om saken skal foregå i møte. For eksempel kan det avholdes møter med blant annet dem som driver næringsvirksomhet på gravplassen for å drøfte relevante endringer i lokale vedtekter.

I noen tilfeller vil det også være nødvendig å varsle og innhente uttalelse fra enkeltpersoner. Dette vil for eksempel være aktuelt der vedtektsendringene begrenser rettigheter knyttet til bestemte graver.

Det vil komme mer om formkrav og kunngjøring i neste utgave av Gravplassen.