Før var det vanlig å bruke symboler på minnesmerker i minnelunder.
Før var det vanlig å bruke symboler på minnesmerker i minnelunder.

Religiøse symboler og symbolikk på gravplassen

Kan det legges inn religiøse symboler i porter, gjerder, minnesmerker i minnelunder og andre elementer ved anlegg, utvidelse og vesentlig endring av gravplass og bygning på gravplass?

Publisert

Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn.

§ 1 i Gravferdsloven

Gravplassene våre er offentlige og skal være et sted for gravlegging av alle uavhengig av tro og livssyn.

Gravferdsloven fikk i 2012 en ny faneparagraf som synliggjør dette hvor det står at gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Av hensyn til dette bør nye gravplasser og utvidelser, samt endringer på eksisterende gravplasser, være livssynsnøytrale i sin utforming slik at de danner en verdig ramme for gravferder og sorgbearbeiding for alle.

Avdødes religion eller livssyn kan komme til uttrykk gjennom selve gravferdshandlingen eller gjennom symboler og tekst på gravminne eller navneplate i navnet minnelund.

Det er mange gravplasser med religiøse symboler i for eksempel porter og minnesmerker. Bør disse elementene byttes ut med elementer som har et livssynsnøytralt uttrykk som favner alle?Mange av gravplassene her i landet ble etablert tilbake i middelalderen og har stor kulturminneverdi. Fram til rundt 1970 var det en kristen enhetskultur her i landet og gravplassene som ble etablert før den tid gir naturlig nok uttrykk for dette gjennom for eksempel kors i portene og religiøse dikt og englestatuer på minnesmerker i minnelunder. Dette er en del av vår historie og kulturarv som bør tas vare på og videreføres inn i et samfunn med et større mangfold av kulturer og livssyn.Nye gravformer 


Hvordan bør vi gå fram for å utfordre gjeldende lovverk for å oppnå tillatelse til:

• Kolumbarium på eksisterende gravplass

• Sted for askespredning på eksisterende gravplass

• Kolumbarium utenfor eksisterende gravplass

Når det gjelder kolumbarium på gravplass så var dette tillatt fram til 1997. Gjennom NOU 2014:2 Lik og likskap ble det foreslått å åpne opp for det gjennom nye bestemmelser i gravferdsforskriften. Dette er som kjent ikke fulgt opp. Kulturdepartementet (KUD) kan imidlertid fravike bestemmelsene i gravferdsforskriften i henhold til §39 og det vil derfor være mulig å søke om dispensasjon for å kunne anlegge kolumbarium på gravplass.

Spredning av aske er hjemlet i gravferdsloven §20 og veiledning vedrørende saker om spredning av aske er gitt i rundskriv P-8/2012. Det er Fylkesmannen som gir tillatelse til askespredning, og selv om retningslinjene knyttet til sted for askespredning er mindre restriktive enn før er det fremdeles et krav at stedet skal være tilstrekkelig øde. KUD har signalisert at det må en lovendring til før det kan gis tillatelse til askespredning på gravplass og dette ligger sannsynligvis noe lengre fram i tid. Gravferdsloven har bestemmelser om at gravlegging skal skje på offentlig gravplass eller trossamfunnsgravplass. Det er KUD som kan gi tillatelse til å etablere en trossamfunnsgravplass. Fylkesmannen kan gi tillatelse til at private får anlegge gravsted for gravlegging av askeurne på egnet sted. Dersom et kolumbarium skal plasseres utenfor en eksisterende gravplass så må det reguleres og etableres en gravplass eller gravsted i en av formene som er nevnt ovenfor slik lovverket er i dag. I tillegg må det søkes om dispensasjon fra gravferdsforskriften etter §39.

Lovverket er dynamisk og med bakgrunn i utviklingen i samfunnet og de erfaringene som gjøres vil lov og forskrift bli endret. Med bakgrunn i dette er det viktig å synliggjøre ovenfor KUD, som har ansvar for gravferdsloven og forskrift til gravferdsloven, hvilke endringsbehov som foreligger. Dette kan skje gjennom søknader om dispensasjon fra gravferdsforskriften og henvendelser om endringer som gravplassforvaltningene ser behov for i lov og forskrift. I forbindelse med ny helhetlig lov for tro- og livssyn er det foreslått noen endringer i gravferdsloven særlig knyttet til forvaltning. Denne lovendringen er forespeilet å tre i kraft fra 2020. Det er imidlertid ikke rom for å få inn andre endringer i gravferdsloven enn det som lå inne i forbindelse med høringen høsten 2017 i denne omgangen. KUD har signalisert at en endring av gravferdsforskriften tidligst kan skje høsten 2019.

Powered by Labrador CMS