Vestre gravlund.
Vestre gravlund.

Gravstell

En gravplassforvaltning har noen spørsmål knyttet til gravstell. For det første, må forvaltningen tilby gravstell?

Publisert

Det er mange gravplassforvaltninger som tilbyr gravstell. I KA sin Gravplassundersøkelse fra 2018 går det fram at 77,5% av forvaltningene tilbyr forskuddsbetalt gravstell mens 60,7% tilbyr årlig betalt gravstell.

Stell av private graver er ikke en offentlig oppgave og det er ingen bestemmelser i gravferdsloven eller forskrift til gravferdsloven om gravstell. Når gravplassforvaltningen selger gravstell skjer dette på et forretningsmessig grunnlag. I dag er det mange private aktører som også tilbyr gravstell. Dette framgår av den forannevnte Gravplassundersøkelsen fra KA hvor 55,6% av gravplassforvaltningene oppgir at det er private aktører som tilbyr gravstell i deres kommune.

Dersom gravplassforvaltningen tilbyr gravstell, hvordan skal det reguleres?

Gravplassrådgiveren utarbeidet en ny mal for lokale vedtekter våren 2019. I denne malen er bestemmelsen om gravstellsavtale etter en juridisk vurdering tatt ut. I stedet er forvaltningens hjemmel til å drive denne type forretningsvirksomhet regulert inn i bestemmelsen om stell av grav;

Ansvarlig for grav eller fester kan inngå avtale om at kirkelig fellesråd / kommunen, og den som gis tillatelse til det etter § 13, kan gjøre beplantning og stell av grav. En slik avtale fritar ikke den ansvarlige eller fester for ansvar vedkommende har etter den til enhver tid gjeldende regler.

Bakgrunnen for endringen er særlig hensynet til like konkurransevilkår og faren for at forvaltningene utnytter en dominerende markedsstilling.

Den prisen gravplassforvaltningen krever for gravstellet skal dekke både de faste og de variable kostnadene knyttet til denne delen av virksomheten. Det vil si at salg av gravstell må gå i balanse eller pluss. Gravplassforvaltningen kan altså ikke subsidiere gravstellet med inntekter fra andre deler av virksomheten fordi dette i praksis vil være en offentlig finansiering av privat forretningsvirksomhet.

I mange tilfeller har det blitt utført en ensidige innbetalinger fra dødsbo og det foreligger ingen skriftlig avtale.

Åse Skrøvset

Gravplassrådgiveren fraråder gravplassforvaltningene å ta imot ensidige innbetalinger fra dødsbo til gravstell. Som grunnlag for gravstell bør det foreligge en avtale som blant annet regulerer hvilke tjenester som inngår, tidsramme, prisjustering og oppsigelse. Regnskapsmessig er den enkleste og ryddigste modellen å fakturere gravstell hvert år. Avtalen bør uansett ikke inngås for en lengre periode enn frigravsperioden eller den tiden graven er festet.

Dersom gravplassforvaltingen slutter å tilby gravstell, hva med allerede inngåtte avtaler?

En gravplassforvaltning kan velge av avvikle tjenesten med å tilby gravstell. Dette kan skje ved å ikke inngå nye avtaler om gravstell. Hvorvidt allerede inngåtte avtaler kan avsluttes vil bero på om det er tatt inn vilkår om oppsigelse og tilbakebetaling. Dersom det ikke er tilfelle må gravplassforvaltningen og avtaleparten komme til en gjensidig enighet om dette.

I mange tilfeller har det blitt utført en ensidige innbetalinger fra dødsbo og det foreligger ingen skriftlig avtale. I slike tilfeller kan det være krevende å finne gode løsninger for avvikling av ordningen med gravstell. En generell anbefaling vil være å videreføre gravstell i for de gravene og gravstedene dette gjelder inntil de innbetalte midlene er brukt opp. Gravplassforvaltningen bør innhente juridisk bistand før de eventuelt tilbakebetaler midler avsatt til gravstell fra dødsbo fordi de rettslige rammene er uklare.

Powered by Labrador CMS