Urneveggen på Vestre gravlund i Oslo. Mange år har gått siden den ble satt opp. I hovestaden avventer man nå forskriftene, som vil inneholde litt mer konkret hva man har å forholde seg til.
Urneveggen på Vestre gravlund i Oslo. Mange år har gått siden den ble satt opp. I hovestaden avventer man nå forskriftene, som vil inneholde litt mer konkret hva man har å forholde seg til.

GRAVPLASSEN SPØR:

Er urnevegg aktuelt flere steder?

Fredskapellet i Narvik har fram til nå vært eneste mulighet for å sette urne i en urnevegg.

Publisert Sist oppdatert

Med endringen i gravplassloven, som fra 1. januar 2021 tillater urnevegg som fysisk konstruksjon, er slike anlegg igjen tillatt å reise på gravplassene.

Derfor bygger Notodden Norges første nye urnevegg nå, selv om gravplassforskriften, som regulerer gravlegging av urnene, foreløpig ikke er revidert.

For å undersøke om urnevegg er aktuelt flere steder, ble følgende spørsmål sendt et representativt knippe større gravplassforvaltninger.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Magne Hustavenes, direktør ved Gravferdsetaten i Oslo kommune.</span></span>
Magne Hustavenes, direktør ved Gravferdsetaten i Oslo kommune.

  1. Har dere planer om å tilby urnevegg som gravleggingsform i deres kommune?

  2. Hvis ja, hvorfor planlegges dette nå, hva går planen ut på, og når kan dette tidligst være på plass?

  3. Hvis nei, hvorfor planlegger dere ikke urnevegg nå?

Gravferdsetaten i Oslo kommune ved direktør Magne Hustavenes:

Ja, vi har både en utviklingsplan «Fremtidens gravplasser - gode grønne byrom» som beskriver urnevegg, en rapport fra et tros- og livssynsutvalg som peker på det samme, samt etterspørsel fra publikum.

Vi avventer konkret planlegging til vi vet hva ny forskrift til gravplassloven sier om urnevegg.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Inghild Hareide Hansen, gravplassjef i Bergen.</span></span>
Inghild Hareide Hansen, gravplassjef i Bergen.

Gravplassmyndigheten i Bergen ved gravplassjef Inghild Hareide Hansen:

I Bergen har vi en urnehall i Solheim kapell som på grunn av vanninntrenging er sanert, og som det er planer om å bygge opp igjen når finansieringen av rehabiliteringen av hele kapellet er på plass. Det er et kostbart prosjekt, så det vil ta noe tid.

I utvidelsen av Fyllingsdalen gravplass, som vi er i ferd med å begynne forprosjekt på, er urnevegg en opsjon. Utvidelsen skal stå ferdig i 2023, men vi er ikke sikker på om urneveggen er på plass til samme tid.

Vi tenker at det er naturlig å ta med urnevegger i fremtidig utvikling av gravplassene. Særlig utendørs urnevegger er aktuelt.

Bærum kommune ved avdelingsleder for gravplassene og krematoriet Kaia Gunby Berger:

Kaia Gunby Berger, avdelingsleder for gravplassene og krematoriet i Bærum kommune.
Kaia Gunby Berger, avdelingsleder for gravplassene og krematoriet i Bærum kommune.

Nei, Bærum kommune, gravplassmyndigheten planlegger ikke for urnevegg på nåværende tidspunkt. Vi er ikke avvisende til tanken hvis det viser seg å bli etterspurt fra publikum i framtida, og det blir spennende å se hvordan urnevegg fungerer i praksis der det blir etablert.

Bærum kommune er nå i sluttfasen og skal åpne helt ny gravlund på Lilleøya på Fornebu til høsten. Lilleøya blir en ren navnet minnelund med cirka 15 000 graver, fordelt på 80 prosent urnegraver og 20 prosent kistegraver. Kommunen vil da få dekket gravbehovet for mange år framover.

Gravplassmyndigheten i Tromsø ved krematoriums- og gravlundssjef Jørgen Forøy:

Vi har ikke konkrete planer, men vi skal nå jobbe dette frem.

Jørgen Forøy, krematoriums- og gravlundssjef i Tromsø.
Jørgen Forøy, krematoriums- og gravlundssjef i Tromsø.

Vi er opptatt av å gi innbyggerne valgmulighet innenfor de rammene lovverket gir. I Tromsø er det også en svært lang vinter der det vil kunne bli lang ventetid før urne gravlegges. For pårørende å kunne besøke sin urne vil det kunne ha en verdi for sorgbearbeidelse.

Vi er ikke kommet så langt av vi kan kalle dette en plan, så en tidsangivelse på realisering er vi ikke i stand til å gi nå.

Kirkelig fellesråd i Trondheim ved prosjektleder Hege Tvete:

Ja, vi har planer om å tilby urnevegg som gravleggingsform i Trondheim kommune.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Hege Tvete, prosjektleder ved Kirkelig fellesråd i Trondheim</span></span>
Hege Tvete, prosjektleder ved Kirkelig fellesråd i Trondheim

Ved etablering av nye gravplasser er det viktig å tenke alternativt og se på muligheten for å kunne ta i bruk hellende/bratt terreng til etablering av nye gravplasser. Vi ser på muligheter for å utnytte areal ved eksisterende gravplasser og da gjerne ved å ta i bruk bratt terreng til urnevegg.

Først ute er Molholt kirkegård, hvor arbeidet med skisser til en urnevegg er i gang. Urneveggen er tenkt i ett bratt terreng mellom to terrengnivå. Her er høydeforskjellen mellom de to nivåene 3-4 meter. Det er fortsatt en lang prosess før urneveggen kan være på plass, tidligst i 2022/23.

Vi ser også på muligheter for urnevegger ved Havstein kirkegård.

Powered by Labrador CMS