SPØR GRAVPLASSRÅDGIVEREN

Hole kirkegård, med Hole kapell i bakgrunnen
Hole kirkegård, med Hole kapell i bakgrunnen

Lokale vedtekter

- om godkjenning og kunngjøring

Publisert Sist oppdatert

Gravplassmyndigheten i en kommune skal endre de lokale vedtektene for gravplassene og ønsker informasjon om hvordan de skal gjøre dette. (Artikkelen er en fortsettelse av «Spør meg» fra Gravplassen 2 – 2020).

Godkjenning
Gravplassmyndigheten, det vil si kirkelig fellesråd eller kommunen fastsetter endring i vedtektene for gravplassene. Vedtektsendringene skal deretter godkjennes av bispedømmerådet eller fylkesmannen.

Ved oversendelse til bispedømmerådet eller fylkesmannen må det framgå hvilke endringer som er utført i de lokale vedtektene, og saken skal være så godt opplyst som mulig.

Formkrav og kunngjøring
Det er krav om kunngjøring ved endring av lokale vedtekter.

Lokale vedtekter for gravplassene skal inneholde en uttrykkelig henvisning til gravferdsloven § 21 som er den bestemmelsen som gir gravplassmyndigheten hjemmel til å fastsette lokale vedtekter for gravplassene.

Gravplassvedtektene skal nevne hvilket kirkelige fellesråd eller kommune som har gitt vedtektene. Det må også gå fram hvilket bispedømmeråd eller fylkesmann som har godkjent dem.

Gravplassvedtektene skal også opplyse om når vedtektsendringene trer i kraft. Tidspunktet for ikraftsettelse må settes etter at vedtektsendringene er godkjent av bispedømmerådet eller fylkesmannen.

En forskrift skal videre i kunngjøringen betegnes som en forskrift. For kunngjøring av gravplassvedtekter kan dette gjøres ved at man setter ”forskrift” i parentes i overskriften til vedtektene. Det er et eksempel på hvordan dette kan gjøres i Gravplassrådgiveren sitt utkast til mal for lokale gravplassvedtekter.

Når det gjelder hvor en forskrift skal kunngjøres, er forvaltningslovens hovedregel at dette skal gjøres i Norsk Lovtidend. Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av blant annet lover og forskrifter, herunder lokale forskrifter.

Kongen kan bestemme at for saksområder eller tilfelle for øvrig der kunngjøring i Norsk Lovtidend ikke er formålstjenlig på grunn av forskriftens art, innhold eller virkefelt, kan kunngjøring i stedet foregå på annen måte.

I dag er denne beslutningsmyndigheten delegert til Justis- og beredskapsdepartementet. Tidligere lå beslutningsmyndigheten hos Statsministeren. I et brev fra 1973 bestemte Statsministeren at kunngjøring av kirkegårdsvedtekter (gravplassvedtekter) ikke skal foretas i Norsk Lovtidend, men i den eller de aviser hvor det er nødvendig for at vedtektene skal blir alminnelig kjent i vedkommende distrikt. Det antas at denne bestemmelsen fortsatt gjelder i dag, men at det i dette ikke ligger noen begrensning mot at man i tillegg publiserer vedtektsendringene i Norsk Lovtidend / lovdata.no.

Kunngjøringen i aviser kan begrenses til en kort omtale av vedtektsendringene med opplysning om hvor de i sin helhet fås eller finnes. Gravplassrådgiver anbefaler at gravplassvedtektene legges lett tilgjengelig på gravplassmyndighetens nettside. Der kirkelig fellesråd er gravplassmyndighet, bør også vedtektene legges på kommunens nettside.