Kyrkjeverje

Søknadsfrist: 12. april 2021

Lom kyrkjelege råd, Lom

Kyrkjeverje

Presentasjon av stillingen:

Lom kyrkjelege råd søker kyrkjeverje i fast stilling. Stillinga er 80% av full stilling. Lom kyrkjekommune har tre kyrkjer. Lom stavkyrkje frå ca. 1190, ei kyrkje som i tillegg til å være hovudkyrkje, er mykje besøkt av turistar kvart år. I tillegg Bøverdal kyrkje og Garmo kyrkje. Vi søker ein god og tydeleg leiar som kan skape eit godt og aktivt miljø, samstundes som ein tek vare på staben.

Hovedoppgåver — ansvar:

• Kyrkjeverja koordinerer og organiserer aktivitetane innanfor ansvarsområdet til rådet. • Kyrkjeverja har ansvar for plan- og budsjettprosessen
• Kyrkjeverja har ansvar for at
• Dei tilsette i rådet bidreg til å realisere vedtekne mål
• At kyrkjesektoren til kvar tid er hensiktsmessig organisert
• Det blir lagt til rette for godt arbeidsmiljø som grunnlag for utvikling, arbeidsinnsats og trivsel for dei tilsette.
• Kyrkjeverja representerer arbeidsgjevaren overfor dei tilsette og deira organisasjonar. • Kyrkjeverja har ansvaret for kyrkjegardsdrifta og utøver tilsyn med forvalting av kyrkjer, kyrkjegarder og andre kyrkjelege bygg og eigedomar.
• Kyrkjeverja har fortløpande kontakt med kommunen.
• Kyrkjeverja skal samarbeide og ha kontakt med Riksantikvaren. Kvalifikasjonskrav:
• God kompetanse og utdanning innan administrasjon, økonomi og leiing.
• Inngåande kunnskap til kommune/offentleg forvalting
• Erfaring som leiar med personalansvar
• Kunnskap om Den norske kyrkje sitt verdigrunnlag og organisering.
• Medlemskap i Den norske kyrkje
• Kyrkjeverja har teieplikt etter gjeldande reglar.

Vi tilbyr

• Godt samarbeidsklima med fellesråd, stab og kommune
• Lønn etter avtale / tariff Øvrige oppgåver:
• Kyrkjeverja utøver rådet si tilvisingsmynde.
• Kyrkjeverja legg til rette for møter og følgjer opp saker som vert behandla i rådet.
• Ved ferie og fråvær: Kyrkjeverja og kyrkjelydssekretæren overtek naudsynte arbeidsoppgåver for kvarandre.

Kontaktinformasjon: Bente Sulheim Ovesen, Rådsleiar, Telefon: 97977213
Arbeidssted 2686
Søk på stillingen her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lom kyrkjelege råd
Referansenr.:4369522768
Stillingsprosent: 80% Fast
Søknadsfrist: 12. april 2021