Spør gravplassrådgiveren:

Navn på gravminner er omhandlet i gravferdsforskriften.
Navn på gravminner er omhandlet i gravferdsforskriften.

Navn på gravminne

Er det et krav at navn på gravminne er identisk med navnet vedkommende er registrert med i Folkeregisteret?

Publisert

Gravferdsforskriften §21 omhandler tekst på gravminne. I 1. ledd, 1. setning står følgende:

Tekst, fotografi, dekor og symbolbruk på gravminne skal være sømmelig, og det navn som settes på skal være identisk med navnet på den som 
er gravlagt.

Tekst, fotografi, dekor og symbolbruk på gravminne skal være sømmelig, og det navn som settes på skal være identisk med navnet på den som 
er gravlagt.

Gravferdsforskriften §21

I forhold til navn på gravlagt kan bestemmelsen synes nokså streng. Det har vært flere henvendelser fra både gravplassforvaltninger og de etterlatte opp gjennom årene om hvordan denne bestemmelsen skal forstås. Saken har vært forelagt departementet som svarer at hensikten med bestemmelsen er å unngå at det påføres navn på andre enn den/de som er gravlagt i graven/gravene på gravminne. Videre har de presisert at det er den som er ansvarlig for graven som bestemmer hva som skal stå på gravminne så lenge det er innenfor kravet om sømmelighet. Navn på avdøde må ikke være identisk med det som står oppført i Folkeregisteret. Kallenavn, utelatelse av deler av navn, bare fornavn og bruk av tidligere etternavn er eksempler på navn som har vært benyttet for å fortelle hvem avdøde var.

Et avslag på søknad om gravminne vil være et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Den som er ansvarlig for graven kan klage på avslaget og bestemmelsene i kapittel VI om klage og omgjøring skal legges til grunn. Klagen stiles til den lokale gravplassforvaltningen. Dersom 
de opprettholder sitt avslag vil klagen bli behandlet av bispedømmerådet der kirkelig fellesråd er lokal gravplassforvalting eller av 
fylkesmannen der kommunen er lokal 
gravplassforvaltning.

Kan navn på en gravlagt stå på to gravminner samtidig?

Gravferdsforskriften §21, 1. ledd, 1. setning (se over) er relevant også i dette spørsmålet. I tillegg er bestemmelsen i §21, 2. ledd om symbolsk flytting aktuell:

Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at navn på person påføres gravminne på en eksisterende grav et annet sted enn der vedkommende er gravlagt. Navnet må da fjernes fra det opprinnelige gravminnet.

Hovedregelen er at navn på gravlagt skal stå på gravminne på den graven hvor vedkommende er gravlagt. I 2002 ble det åpnet opp for såkalt symbolsk flytting. Gravplassforvaltningen kan med dette gi tillatelse til at navn på gravlagt flyttes fra en grav til en annen. Forutsetningen er at navnet fjernes fra det opprinnelige gravminnet. Det skal som regel bare plasseres ett gravminne på hvert gravsted. Når bestemmelsene sees i sammenheng blir konklusjonen derfor at navn på en gravlagt bare kan stå på ett gravminne.

Gravferdsforskriften §25 har bestemmelser om godkjenning (av gravminne):

Kirkelig fellesråd skal godkjenne gravminne og fundament før det settes opp på gravplassen. Gravminnet skal plasseres på anvist plass ved merkepinne plassert i fundamentets bakre 
midtpunkt.

Krav om godkjenning omfatter også navnetilføyelser på eksisterende gravminner. Gravplassforvaltningen vil gjennom dette ha mulighet til å følge opp at disse bestemmelsene ivaretas.

Powered by Labrador CMS