SPØR GRAVPLASSRÅDGIVEREN

Haslum kirkegård i Bærum. Den tosidige trerekken langs veien, og de klipte hekkene rundt gravfeltene skaper rom 
og identitet.
Haslum kirkegård i Bærum. Den tosidige trerekken langs veien, og de klipte hekkene rundt gravfeltene skaper rom 
og identitet.

Universell utforming

En gravplassforvaltning skal utvide en gravplass og har noen spørsmål om universell utforming.

Publisert Sist oppdatert

Hvilke regler gjelder og hvor ligger det veiledning om universell utforming?

Forskrift til gravferdsloven har en bestemmelse i § 7 om at gravplassen skal tilrettelegges etter gjeldende regler for universell utforming.

Regler om universell utforming ligger i flere lover, blant annet likestillings- og diskrimineringsloven og plan- og bygningsloven.

Byggeteknisk forskrift, TEK 17, er sentral når det gjelder universell utforming fordi den trekker opp det minimum av egenskaper et anlegg må ha for å kunne oppføres lovlig. Her ligger det blant annet krav til utforming av parkeringsplasser for forflytningshemmede og stigningsforhold på gangatkomster.

NS 11007:2011 omhandler universell utforming av opparbeidete uteområder. Standarden har både krav og anbefalinger og det er et eget avsnitt om grav- og urnelunder. Denne standarden ble utgitt i 2011 og skal revideres.

Universell utforming AS er et kompetanse-senter for universell utforming som blant annet gir ut publikasjoner. I 2019 ga de ut en veileder om universell utforming for opparbeidete uteområder som søker å gi en oversikt over hvilke krav og muligheter som ligger innenfor lovverket.

Hva betyr kravet om universell utforming for utformingen av gravplassen?

Kravet om universell utforming har flere konsekvenser for utforming av gravplassen.

Det skal blant annet være informasjonsskilt som viser plassering av gravfelt med gravfelt- ID, veisystem og bygninger. Informasjonen skal være entydig, kortfattet og lett å oppfatte. Kartet bør ha god lesbarhet og ikke være for detaljert.

Veier på gravplassen skal ha fast og sklisikkert dekke og stigningen skal ikke være brattere enn 1:15. På strekninger inntil 5,0m kan likevel en stigning på inntil 1:12 aksepteres. Ved bruk av grus som dekke bør den ha en slik sammensetning at den lar seg komprimere og gir en fast og jevn overflate.

Det er gode grunner som taler for at gravfelt følger de samme stigningskravene som veiene. Det er viktig med god tilgjengelighet helt fram til gravene både ved gravferd, for de som besøker en grav og ved drift og vedlikehold. I tillegg bør toppskiktet for gressarealene tilføres sand slik at dekket blir relativt fast og gir så god framkommelighet som mulig.

Det bør være benker på gravplassen, gjerne med ulik utforming. Vannposter og avfallsbeholdere skal utformes slik at de kan brukes av alle. Vannposter bør plasseres med en innbyrdes avstand på inntil 60 meter.

Vegetasjon i form av stauder, prydgress, busker og trær er viktige for å gi identitet og skape rom på gravplassen. Bruk av allergifremkallende arter som bjørk bør unngås i alle offentlige anlegg.

Gravplassen er et sted for gjennomføring av gravferder og bearbeiding av sorg og det stilles krav om at den skal forvaltes med orden og verdighet. Det er en stor andel eldre som besøker gravplassene og god tilgjengelighet er derfor særskilt viktig her. Design for alle brukes synonymt med universell utforming og tydeliggjør at løsninger som ivaretar kravene til universell utforming kommer alle til gode.